Erdészeti szolgáltatásaink

 • Talaj előkészítés
 • Csemeteültetés, ápolás
 • Fakitermelés, tisztítás, gyérítés
 • Eü. vágás
 • Tűzifa értékesítés

Az erdőművelés célja, hogy a bonyolult ökoszisztéma a természet törvényei szerint, de az ember hasznára is jól működhessen a terület adottságait a lehető legoptimálisabban felhasználva, az Erdőtörvényben megfogalmazott szabályoknak megfelelően.

Az erdőművelés részei:

 • mag és egyéb szaporítóanyag gyűjtés, kezelés, tárolás
 • csemetetermesztés
 • talajelőkészítés
 • csemete, suháng és sorfa ültetés
 • erdősítések ápolása
 • ápoló vágások (tisztítás, növedékfokozó gyérítés, törzskiválasztó gyérítés, egészségügyi vágások)

Vállalkozásunk vállalja ezen munkák szakszerű elvégzését.

 • Maggyűjtést, magkezelést, magtárolást végez, megvizsgálja a mag minőségét Közreműködik a magtermő plantázsok, állományok kezelésében.
 • Elvégzi a csemetekert talaj-előkészítését és tápanyag-utánpótlását Magvetést végez, ápolja a magvetést, neveli, kiemeli, osztályozza, elvermeli, szállítja, tárolja a csemetét Ismeri és alkalmazza az intenzív csemetetermesztési módokat.
 • Javaslatot tesz erdőfelújítás, erdőtelepítés végrehajtására.
 • Elvégzi a mesterséges erdőtelepítés és erdőfelújítás tennivalóit.
 • Megszervezi és irányítja az erdősítések ápolását, védelmét, gondoskodik az erdősítések pótlásáról, elegyítéséről.
 • Irányítja és szervezi a természetes felújítások végrehajtását, jelöli a természetes felújítások bontásait, kijelöli a közelítő nyomokat, ellenőrzi a felújítás szakszerű végrehajtását Irányítja, szervezi és ellenőrzi a sarjaztatással történő felújításokat.
 • Ápolja az újulatot, felneveli a felújított, telepített erdőket Irányítja és ellenőrzi a tisztítási munkákat Kijelöli a gyérítéseket, kijelöli a gyérítéseknél alkalmazandó közelítő nyomokat, irányítja és ellenőrzi a gyérítési munkákat, egészségügyi vágásokat.
 • Irányítja és ellenőrzi a nyesési munkákat. Javaslatot tesz a nevelővágások besorolására Irányítja, ellenőrzi a rontott erdők átalakítását.
 • Javaslatot tesz az alkalmazott erdőgazdasági üzemmódra, mérlegeli azok előnyeit, hátrányait Felismeri, felméri és jelzi az erdőben előforduló betegségeket, javaslatot tesz a védekezés módjára, irányítja, ellenőrzi a védekezést.Gondoskodik a folyamatos vadkárelhárításról.
 • Természetvédelmi feladatokat végez: ismeri, feltárja, folyamatosan figyelemmel kíséri a kezelésére bízott területen a védelemre érdemes természeti értékeket, gondoskodik a védett fajok élőhelyének biztonságáról, javaslatot tesz védelem alá helyezésre, kapcsolatot tart a természetvédelmi hatóságokkal.
 • Környezetvédelmi feladatokat lát el: tisztán tartja az erdőt, gondoskodik az illegálisan lerakott hulladék eltakarításáról, a károk helyreállításával csökkenti a turisztikai terhelés káros hatásait.